top of page

Diabetes Mood

דף הסבר למשתתפי המחקר

השאלון המצורף מועבר אליך במסגרת מחקר הנערך באוניברסיטת תל אביב, בבית הספר להנדסה, המחלקה להנדסה ביו-רפואית. המחקר עוסק בתרומתם של משתנים אישיותיים והקשר שלהם לאיזון מחלת הסכרת. באמצעות מחקר זה נוכל להרחיב את הידע התיאורטי על מאפייני אישיות ואיזון מיטבי של מחלת הסכרת, אשר יוכל לבוא לידי ביטוי בהנגשה מדויקת יותר של כלים לסיוע ושיפור רווחת  אדם.


השאלון כולל שאלות דמוגרפיות, רקע של מחלת הסכרת ומבנה האישיות. במידה והנך חש/ה אי נוחות או שיש לך שאלות אודות המחקר ניתן לפנות לד"ר גון שהם, באמצעות כתובת המייל של המחקר diabetesmood@gmail.com 

באמצעות שאלון זה אנו מבקשות ללמוד על מבנה האישיות שלך ועל רקע מחלת הסכרת. נבקש את המענה הרציני והכן. נדגיש כי תשובותיך הינן לצורך המחקר בלבד וכי תשמרנה בסודיות מוחלטת בכל מקרה של פרסום הממצאים.

השאלון הינו אנונימי, ולא כולל פרטים מזהים 

אנו מבקשים להדגיש כי ההשתתפות במחקר הינה רשות וכי זכותך המלאה לסרב או להפסיק את השתתפותך בכל שלב שהוא.משך מילוי השאלון הנו כ 5-10 דקות. 

המחקר והשאלון קיבלו את האישור של ועדת האתיקה המוסדית (IRB) של אוניברסיטת תל אביב - מספר אישור - 0002613-4

טופס הסכמה מדעת

הקשה על המקש "מסכים/ה" משמעה שהינך מצהיר/ה כי:

ידוע לי כי אני חופשי לבחור שלא להשתתף במחקר ובידי הבחירה לבחור שלא לענות על חלק מהשאלות, או להפסיק בכל עת את השתתפותי בו, בלי לפגוע בזכויותיי, בלי שיאונה לי כל רע ובלי שתינקט נגדי כל סנקציה. כמו כן, ידוע לי כי הנתונים הנאספים הינם אנונימים, ואיני מתבקש/ת למסור כל פרט מזהה. בהמשך לכך, מובטחת לי סודיות באשר לזהותי בפרסומים מדעיים.

ידוע לי כי מענה על שאלוני המחקר עלול לעורר חוסר נוחות או מצוקה. 
כמו כן, ידוע לי כי באפשרותי לפנות לעורכות המחקר כדי לקבל מענה לשאלותיי, להיוועץ בכל בעיה ושאלה הקשורות במחקר, ואף להיעזר במקרה של חוסר נוחות או מצוקה בעקבותיו (מידע בנוגע לעורכות המחקר וכתובת האימיילים ליצירת קשר מופיע למטה).

תודה רבה על שיתוף הפעולה!

פרופ' רן גלעד בכרך,
מנהל המעבדה ללמידה חישובית למען רפואה ואיכות חיים
הפקולטה להנדסה, המחלקה להנדסה ביו רפואית באוניברסיטת תל אביב
כתובת אימייל ליצירת קשר:diabetesmood@gmail.com 

ד"ר גון שהם,
רופא, המעבדה ללמידה חישובית למען רפואה ואיכות חיים
הפקולטה להנדסה, המחלקה להנדסה ביו רפואית באוניברסיטת תל אביב
כתובת אימייל ליצירת קשר:diabetesmood@gmail.com 

MLWell.PNG
Tel_Aviv_university_logo.png
bottom of page